Pressmeddelanden från Umeå universitet

Läkarprogrammet testar nytt spår i glesbygd

[2018-05-07] Hösten 2018 startar Umeå universitets läkarprogram på prov ett glesbygdsmedicinskt spår, som innebär att läkarstudenter under terminerna 5-11 kan fördjupa sig inom glesbygdsmedicin. De får då göra regelbundna kliniska placeringar vid sjukstugan i Storuman och på Lycksele lasarett.

- Det finns mycket goda erfarenheter av liknande satsningar i andra länder, exempelvis i Kanada. Vi ser detta som ett första steg i att öka inslaget av medicinsk utbildning i glesbygd i läkarprogrammet, säger Patrik Wennberg, koordinator för glesbygdsmedicinska spåret vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

- Det är väldigt kul och angeläget att vi tillsammans med universitet lyckats ta fram ett glesbygdskoncept. Läkarstudenterna ges möjlighet att få en större inblick i och en positiv bild av det spännande och annorlunda uppdrag som det innebär att arbeta i glesbygd. Det borgar förhoppningsvis för att fler studenter på sikt ska vilja specialisera sig inom allmänmedicin och arbeta i primärvården, säger Ewa Klingefors, tf primärvårdsdirektör.

Kliniska placeringar i Storuman

Två studenter i varje kurs kommer några gånger per termin att göra kliniska placeringar vid Storumans sjukstuga/hälsocentral. De kommer även göra ett antal kliniska placeringar på Lycksele lasarett under utbildningen.

- Läkarstudenterna kommer att ges goda möjligheter till patientkontakt både på mottagningen och på sjukstugan i Storuman samt på Lycksele lasarett. De får en ökad inblick i hur vanliga sjukdomar och hälsoproblem kan yttra sig i glesbygd, där det i jämförelse med större städer ofta är en större andel äldre patienter, men också ett större inslag av akutmedicin. Studenterna kan också om de vill, välja att göra det avslutande examensarbetet utifrån ett glesbygdsmedicinskt perspektiv, säger Patrik Wennberg.

- Detta ligger helt i linje med landstingets satsning på att öka intresset för att jobba som specialist på våra hälsocentraler och sjukstugor. Det sätter fokus på primärvården och på det sättet stärker vi bemanningen i primärvården långsiktigt, säger Peter Olofsson, landstingsstyrelsens ordförande.

Testbädd inför förlängd läkarutbildning

Det här pilotförsöket ska utvärderas fortlöpande. Utvärderingen kommer att vara kopplad till en tvärvetenskaplig forskargrupp som koordineras av Jenny Andersson, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

- Programrådet för läkarutbildningen ser pilotförsöket som en testbädd inför den nya förlängda läkarutbildningen som med stor sannolikhet kommer införas under de kommande åren, säger Patrik Wennberg. Vi utvecklar nu lärmiljön i primärvård och tar fram nya modeller för både lärande och handledning, bland annat lärandemoment där studenter från olika vårdutbildningar får lära tillsammans.

För mer information, kontakta gärna:

Patrik Wennberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, 090-786 94 50
Ewa Klingefors, tf primärvårdsdirektör, Västerbottens läns landsting, 070-605 70 91
Peter Olofsson, landstingsstyrelsens ordförande, Västerbottens läns landsting, 070-250 05 41

Redaktör: Lena Åminne

Adress till nyheten:
http://www.org.umu.se/nyhet//.cid291599


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar