Samarbete med Betuladata

Möjlighet till samarbeten utifrån Betula-data görs tillgängligt för externa forskare i den mån de föreslagna projekten bedöms av styrgruppen som vetenskapligt solida och de frågor som ska studeras inte redan belyses i pågående Betulastudier.

För alla nya delstudier skall det säkerställas att studien är godkänd enligt berörd etikprövningsnämnd (EPN Umeå). Ansvaret för att detta är säkerställt ligger hos den enskilda forskaren. DTA/MTA kan bedömas av Betula styrgrupp innan en ansökan sänds in till etikprövningsnämnden, data kommer dock ej delas ut innan kopia på godkänt etiskt tillstånd inkommit till Betula Styrgrupp.

För vägledning om ytterligare etikansökan/tilläggsansökan krävs, se denna sida: http://www.epn.se/start/faq/

Uttag från olika databaser görs efter att samarbetet har godkänts och detta kan vara förenat med vissa ekonomiska kostnader som ska täcka arbetstid för de som gör uttag, skapar filer mm. Bilden nedan visar på hur de olika databaserna i Betula.

Ifall den föreslagna studien innefattar flera olika områden av Betula så måste detta anges. Förfrågningar skickas till Betulas kontaktperson, Mikael Stiernstedt.


Bedömning av inkomna förslag

Styrgruppen för Betulaprojektet sammanträder två gånger per termin för bedömning av inkomna förslag.