Aktuellt

Här hittar du information om konferenser, utlysningar, föreläsningar, gästforskarbesök och andra aktuella händelser av relevans för forskningsområdet Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Ruth Reynolds gästprofessor 2018

Under slutet av april och början av maj 2018 gästas forskningsmiljön i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning av Ruth Reynolds. Ruth är associate professor och ledare för Global Education Research and Teaching Team vid University of Newcastle, Australien. Hennes forskningsintressen rör läroplaner och klassrumspedagogik, särskilt inom samhällskunskapsområdet, och utvecklandet av interkulturell kompetens. Ruths besök i Umeå ingår i ett långsiktigt utbyte mellan våra respektive forskningsmiljöer.

Senaste disputationerna

Från tennsoldater till datorsimuleringar

Känslor och tankars betydelse i upplevelsen av historiska spelfilmer

Erfarenheterna av 2011 års skolreformer varierar kraftig

Nya böcker från forskningsmiljön

En av staten godkänd historia

International perspectives on teaching rival histories

Den svenska skolgårdens historia

Licentiatavhandling nr 12 sätter punkt för forskarskolan Historiska medier

Den 20 januari 2017 klockan 10.00 lägger Peter Norlander fram sin licentiatavhandling Historieundervisning i det multimediala klassrummet: Lärares förhållningssätt till olika mediers kvaliteter och användbarhet. Licentiatseminariet äger rum i Bt 104, Beteendevetarhuset. Opponent är biträdande professor David Ludvigsson, Linköpings universitet.

Läs Peter Norlanders licentiatavhandling i fulltext

Peter Norlanders licentiatavhandling är den tolfte och sista från den historiedidaktiska forskarskolan Historiska medier (ForHiM), som därmed avslutar sin verksamhet. Forskarskolan startade i januari 2012 med stöd av Vetenskapsrådet inom ramen för regeringens satsning på forskarutbildning av yrkesverksamma lärare. Forskarskolan byggde på samarbete mellan Umeå universitet och Högskolan Dalarna, och flera internationella gästlärare undervisade på kurserna. Utbildningen bedrevs med 80 procents studietakt, och huvuddelen av licentiatseminarierna genomfördes under 2014. Utöver de tolv licentiatavhandlingarna har forskarskolan resulterat i två antologier, av vilka den ena presenterar forskningsresultaten för yrkesverksamma lärare.

Tionde årliga konferensen inom det nationella nätverket för historiedidaktisk forskning 2016

Välkomna till den nationella historiedidaktiska konferensen!

Konferensen börjar onsdagen 27 april kl 12.45, med registrering från kl 12.00, och avslutas vid 15.30 på torsdagen 28 april. I programmet finns 24 bidrag fördelade på sessioner och workshops. Förutom denna samling bidrag av aktuell historiedidaktisk forskning innehåller också programmet:

Dr Anna Clarks keynote ”History education: a contested discipline”.

Rundabordssamtal om erfarenheter av organisatoriska samarbeten mellan historiedidaktiska och andra ämnesdidaktiska miljöer.

En avslutande ”state of the field”: ”Svensk historiedidaktisk forskning om undervisning och lärande i skolan: Historik, nuläge, framtidsfrågor” av professor emeritus Bengt Schüllerqvist.

Licentiatseminarium inom Forskarskolan Historiska medier

Den 5 juni lägger Aleksandra Indzic Dujso fram sin licentiatavhandling vid Högskolan Dalarna i Falun. Licentianden är knuten till forskarskolan Historiska medier, en forskarskola för yrkesverksamma lärare, som med stöd från Vetenskapsrådet bedrivs i samarbete mellan Umeå universitet och Högskolan Dalarna. Seminariet äger rum klockan 10.00 i föreläsningssal 1, Högskolan Dalarna, Falun. Opponent är FD Martin Karlsson, Mittuniversitetet. Se länk till avhandlingen nedan.

Nationella minoriteter i historieundervisningen: Bilder av romer i Utbildningsradions program under perioden 1975–2013

Historiedidaktikern Heather Sharp till Umeå

Under mars månad 2015 gästas forskningsmiljön i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning av Dr Heather Sharp, lecturer vid University of Newcastle, Australien. Heather är knuten till den historiedidaktiska forskargruppen HERMES, som leds av Robert Parkes, som var gästforskare i Umeå våren 2013. Heathers besök i Umeå ingår i ett långsiktigt forskarutbyte mellan de två forskningsmiljöerna. Under sin vistelse i Umeå kommer Heather bland annat att vara huvudföreläsare vid ett minisymposium den 25 mars på temat ”Comparative Approaches in History Education Research”. Då kommer hon att presentera sin forskning, som hon själv beskriver på följande sätt: ”Representations of Indigenous Australians and Great Britain in Australian textbooks; representations of World War I in Turkish and Australian textbooks; Remembering Australia's Past: preservice teacher understandings of Kokoda and Gallipoli; and an introduction to HERMES latest project COPS: Comparing Our Pasts, a comparative analysis of national history between Australia, New Zealand, Canada and Sweden.“

Comparative Approaches in History Education Research - minisymposium

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning arrangerar ett minisymposium under rubriken "Comparative Approaches in History Education Research" den 25 mars 2015 i rum 2007, Norra beteendevetarhuset. Vid symposiet presenteras pågående historiedidaktisk forskning och presentatörerna är:
Heather Sharp, University of Newcastle, Australien
Robert Thorp, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, Georg Eckert Institute for International Textbook Research, Braunschweig, Tyskland, och Högskolan Dalarna
Henrik Åström Elmersjö, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
Sergej Ivanov, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet
Program

Forskningsmedel från Lärarhögskolan

Tre forskare från miljön historia med utbildningsvetenskaplig inriktning har tilldelats medel från Lärarhögskolan.

Johan Hansson, har tilldelats forskningsmedel som täcker 15% av en heltidstjänst inom ramen för Lärarhögskolans medel för delade uppdrag. Projektet innehåller utveckling av undervisning på grundskolan om Sveriges nationella minoriteter och studier av lärares samarbete om sådan undervisning. Projektet bekostas även av Umeå kommun och löper över tre år med start 2015.

Anna Larsson och Maria Rönnlund har fått 500 000 kronor var (plus universitets- och fakultetsgemensamma kostnader) för projektet Skolgården som pedagogiskt och socialt rum. Genom observationer samt elev- och lärarintervjuer på två låg- och mellanstadieskolor är syftet att bidra till förståelsen av vad det innebär att skolgården inte bara utgör ett elevernas rum för rast och lek utan även ett pedagogiskt rum – en plats för undervisning och fostran.

Två nya licentiatavhandlingar om historiska medier

Den 24 oktober 2014 lägger två licentiander i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning fram sina licentiatavhandlingar. Licentianderna är knutna till forskarskolan Historiska medier, en forskarskola för yrkesverksamma lärare, som med stöd från Vetenskapsrådet bedrivs i samarbete mellan Umeå universitet och Högskolan Dalarna. Se länk till avhandlingarna nedan. Båda licentiatseminarierna äger rum i sal BT 101 (Beteendevetarhuset) klockan 9.15 respektive 13.15 (se kalendariet).

Catharina Hultkrantz, Playtime!: En studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet. Opponent: Tomas Axelsson, Högskolan DalarnaLena Almqvist Nielsen, Förhistorien som kulturellt minne: Historiekulturell förändring i svenska läroböcker 1903–2010. Opponent: Hanna Markusson Winkvist, Göteborgs universitet

EERA Histories of Education Summer School Conference

Den 12-15 juni 2014 arrangerades den femte utbildningshistoriska sommarskolan för doktorander och nydisputerade. Trettio deltagare från hela världen presenterade och diskuterade sin forskning, medan fem internationellt kända utbildningshistoriker medverkade som föreläsare och kommentatorer: Catherine Burke, Angelo van Gorp, Ian Grosvenor, Kate Rousmaniere och Frank Simon. Det intensiva vetenskapliga utbytet kompletterades med uppskattade sociala och kulturella aktiviteter.
Läs mer om den femte utbildningshistoriska sommarskolan

Nordic Journal of Educational History

I maj 2014 lanserades den nya refereegranskade e-tidskriften Nordic Journal of Educational History. Tidskriften har sin bas vid Umeå universitet, där den tekniska plattformen har utvecklats i samarbete med UB. Redaktionellt bygger tidskriften på samarbete mellan utbildningshistoriker vid Umeå och Uppsala universitet. I det första numret ingår artiklar från Den femte nordiska utbildningshistoriska konferensen i Umeå 2012.
Läs mer om den nya e-tidskriften Nordic Journal of Educational History

Fredrik Holmqvist tillbaka från gästforskarvistelse i Sydney

Vår kollega Fredrik Holmqvist har återvänt från en gästforskarvistelse vid Australian Centre for Public History, ACPH, vid University of Technology, Sydney. Centret är den enda forskningsmiljö i världen som helt fokuserar på historiekultur, det man inom den anglosaxiska världen kallar public history. ACPH ger också ut den enda vetenskapliga tidskriften med den inriktningen, Public History Review.
Läs Fredriks rapport från sin vistelse vid ACPH i Sydney

Fyra licentiatseminarier inom historiska medier vid Högskolan i Dalarna 2 - 3 juni 2014

Första veckan i juni försvarar fyra doktorander knutna till forskningsprofilen Utbildning och lärande sina licentiatavhandlingar i Falun. Doktoranderna finns inom en forskarskola för yrkesverksamma lärare och som med stöd från Vetenskapsrådet bedrivs i samarbete mellan Högskolan Dalarna och Umeå universitet. Läs mer på webbplatsen för Högskolan i Dalarna

Reportage från licentiatseminarierna

Bilden som kunskapskälla Har läroboken i historia spelat ut sin roll? En djupdykning i vårt historiska medvetande Sociala medier möter historieundervisningen

Åtta nya licentiatavhandlingar om historiska medier

Under maj och juni 2014 lägger åtta licentiander i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning fram sina licentiatavhandlingar. Licentianderna är knutna till forskarskolan Historiska medier, en forskarskola för yrkesverksamma lärare, som med stöd från Vetenskapsrådet bedrivs i samarbete mellan Umeå universitet och Högskolan Dalarna. Läs mer om licentiatavhandlingarna inom forskarskolan Historiska medier

Forskningsanslag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté har beviljat Åsa Karlsson-Sjögren 5 625 000 kronor för det utbildningshistoriska forskningsprojektet "Segregation of integration: Genus, klass och medborgarskap i svenskt undervisningsväsende, ca 1800-1850". I projektet ingår även Esbjörn Larsson och Stefan Rimm, Uppsala universitet. Projektet är planerat att genomföras 2014-2016.

Forskningsmedel från Lärarhögskolan

Lärarhögskolan vid Umeå universitet har beviljat forskningsmedel till forskare i miljön. Åsa Karlsson-Sjögren får 575 000 kronor för projektet "Läsa, skriva, räkna: Att utbilda fattiga pojkar och flickor till dugliga svenska medborgare kring sekelskiftet 1800".

Anna Larsson får 575 000 kronor för projektet "Skolbarnet och den psykosociala expertisen 1920-2010", som ska undersöka framväxten och etableringen av ett psykosocialt präglat tänkande om eleverna i svensk skola.

Femte europeiska sommarskolan i utbildningshistoria i Umeå, 12-15 juni 2014

I sommar arrangeras den femte europeiska sommarskolan i utbildningshistoria av forskningsmiljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet. Sommarskolan riktar sig till doktorander och nydisputerade med internationellt ledande utbildningshistoriker inbjudna för att kommentera texter och ge föreläsningar. Till Umeå kommer Ian Grosvenor, Catherine Burke, Frank Simon, Angelo van Gorp, Kate Rousmaniere och Daniel Lindmark.
Sommarskolan har tidigare hållits i Ghent, Birmingham, Lissabon och Hamburg och arrangeras av European Educational Research Association (EERA) och universiteten i Birmingham, Cambridge, Ghent och Umeå.

Call for Papers finns här, och information finns även på EERA:s hemsida, där även ansökningsformulär återfinns. Antalet deltagare är begränsat till 30 och sista ansökningsdag är 31/12 2013.

Anna Clark, Australian Centre for Public History, gästar institutionen för idé- och samhällsstudier 20 april t.o.m. 20 juni

Anna Clark vid Australian Centre for Public History vid University of Technology, Sydney, Australien, är gästprofessor vid institutionen för idé- och samhällsstudier och miljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning under perioden 20 april t.o.m. 20 juni 2013. Under sin vistelse vid institutionen kommer hon bland annat undervisa inom forskarskolan ”Historiska medier” och presentera sin forskning vid seminariet i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Robert Parkes från University of Newcastle är gästforskare vid institutionen för idé- och samhällsstudier 2 april t.o.m. 31 maj

Robert Parkes är lektor i läroplansstudier vid University of Newcastle, Australien, och gästar institutionen för idé- och samhällsstudier och forskningsmiljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning under perioden 2 april t.o.m. 31 maj 2013. Under sin vistelse vid institutionen kommer Parkes att undervisa i forskarutbildningskursen ”Historiedidaktik” som ges inom ramen för forskarskolan ”Historiska medier”.

Workshop 26 mars: ”Kulturarvet som politikområde och identifikationsprocess – urvalsmetoder, tolkning och förmedling”

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning håller workshopen ”Kulturarvet som politikområde och identifikationsprocess – urvalsmetoder, tolkning och förmedling” tisdag 26 mars kl. 12.15-16.00. Huvudföreläsare är prof. Peter Aronsson, Linnéuniversitetet. Workshopen är ett samarbete mellan Inst. för idé- och samhällsstudier och Inst. för kultur- och medievetenskaper.

Program

Nytt projekt om hur läroböcker i historia används

Den tyska forskningsfinansiären Leibniz Association har beslutat att finansiera forskningsprojektet ”Networking for the Practice Turn in Textbook Research: Comparative Classroom Studies in History Education”. Projektet leds från Georg Eckert-institutet för internationell läroboksforskning i Braunschweig, Tyskland, och bygger på samarbete mellan forskargrupper i Tyskland, Sverige och Schweiz. I det svenska delprojektet ingår Daniel Lindmark och Monika Vinterek samt en doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, som kommer att vara knuten till både Umeå universitet och Högskolan Dalarna. Projektet kommer inte bara att stärka vår forskning och forskarutbildning, utan också utveckla våra pågående samarbeten med Braunschweig och Falun.

Sam Wineburg föreläser i Umeå

Under våren 2011 var professor Sam Wineburg, Stanford University, USA, gästprofessor i forskningsmiljön. Vid universitetets årshögtid hösten 2011 promoverades han till hedersdoktor vid humanistiska fakulteten. Promotionen skedde i Sams frånvaro, men vid årshögtiden 2012 kommer han att delta i högtidligheterna och hålla sin föreläsning. Föreläsningen äger rum lördagen den 20 oktober klockan 10.00 i Hörsal E, Humanisthuset. Titeln är “When history becomes dogma: Howard Zinn's A People's History and the education of schoolchildren”. 

Den inspelade föreläsningen hittar du här.

Gästprofessorer hösten 2012

Professor Ian Grosvenor, University of Birmingham och senior lecturer Catherine Burke, University of Cambridge, kommer under hösten 2012 att vistas i forskningsmiljön i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. De kommer att tillsammans ge en forskarutbildningskurs inom forskarskolan Historiska medier på temat ”Engaging with Educational Space: Histories of the School Classroom” veckorna 39–45. Grosvenor är en av huvudföreläsarna vid Den femte nordiska utbildningshistoriska konferensen som arrangeras av forskningsmiljön den 26–28 september, och Burke kommer att uppträda på seminariet i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning den 31 oktober. Grosvenor besöker Umeå veckorna 39 och 45, medan Burke vistas kontinuerligt i miljön under perioden 20 september–20 december. Utförligare information om de två gästprofessorerna nås via http://www.idesam.umu.se/forskning/.
 

Tre doktorandtjänster tillsatta

De tre doktorandtjänster med koppling till historia med utbildningsvetenskaplig inriktning som utlysts under våren är nu tillsatta.

Tjänsten med religionsvetenskaplig orientering och gällande det tidigare skolämnet biblisk historia kommer att innehas av Jakob Evertsson, sedan tidigare TD i praktisk teologi vid Åbo akademi. Evertssons avhandlingsplan har titeln ”Biblisk historia i folkskolans undervisning och religiös förändring i Sverige 1860-1920”.

Tjänsten med historievetenskaplig inriktning kommer att innehas av Synne Myreböe, som tidigare studerat idéhistoria vid Södertörns högskola. Synnes avhandlingsplan har titeln ”Rethinking Humanity in the Humanities”. Martha Nussbaums aktualisering av Aristoteles. Om humaniora och det mänskliga. Här fokuseras Martha Nussbaums bildningssyn, historiebruk och användning av Aristoles idéer i anslutning till den samtida debatten om bildningsvärdet i högre humanistisk utbildning.

Tjänsten med historiedidaktisk inriktning kommer att innehas av Anders Persson, för närvarande adjunkt vid Högskolan Dalarna. Anders avhandling ska behandla historieundervisning och ämnesintegrering i dagens skola. Vad händer med historieämnet när det integreras med andra ämnen och hur jobbar lärare med detta? Vilka problem och möjligheter ställs lärare och elever inför när gränserna kring ämnet suddas ut och omförhandlas? Jakob, Synne och Anders hälsas varmt välkomna till forskningsmiljön!

Anslag från Vetenskapsrådet

Forskningsmiljöns ansökningar till till Vetenskapsrådet och Letterstedtska stiftelsen gällande Den femte nordiska utbildningshistoriska konferensen med belönades med 45 000 kronor. Författare av ansökningarna var Daniel Lindmark och David Sjögren.

Erik Sjöberg har erhållit anslag för en treårig internationell postdok om sammanlagt 3 150 000 kronorfrån Vetenskapsrådet.
 Projektet är historiedidaktiskt och ska behandla den debatt som omgärdat erkännandet av det så kallade grekiska folkmordet (1914-23), ett folkmord som ägde rum i anslutning till det grek-turkiska kriget. Detta är en debatt som pågått sedan mitten av åttiotalet fram till idag. Genom analys av debatten syftar forskningen till att blottlägga hur ett omstritt och modernt kollektivt minne tar form och etableras som ett historiskt faktum. Två år av postdoken ska tillbringas vid Stanford University.

Anslag från Formas

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning fick god utdelning vid Formas utlysning av forskningsmedel ”om den samiska urbefolkningen, samerelaterade verksamheter och hälsa, arbets- och livsvillkor”.

Daniel Lindmark tilldelades sammanlagt 3 510 000 kronor för det historiedidaktiska och religionsvetenskapligt orienterade projektet ”Samiska röster och ångerfulla kyrkor - Historiebruk i försoningsprocesser mellan kyrka och samer”. Syftet med projektet, som bland annat ska finansiera en doktorandtjänst under fyra år, är att undersöka bruket av historia och historieskrivningens villkor i anslutning till den försoningsprocess mellan kyrkan och den samiska minoriteten som initierats under senare år.

Med Patrik Lantto (Cesam) som huvudsökande och Daniel Lindmark som medsökande beviljades även det utbildningshistoriska forskningsprojektet ”Utbildningens demokratisering och etnifiering i svenska Sápmi - 1942 till idag” medel. Utdelningen blev 6 380 000 kronor under fyra år. Syftet med projektet är att, via ett flertal separata studier riktade mot såväl Nomadskolan som Samernas folkhögskola, undersöka moderniseringen av det samiska utbildningsväsendet. Aktiva i projektförfattandet och ingående i projektet var och är även David Sjögren, Anna-Lill Ledman, Johan Hansson och Björn Norlin.

De senaste veckorna tilldelningningar har därmed inneburit en förstärkning av miljön med drygt 13 000 000 kronor i forskningsmedel!

Sam Wineburg hedersdoktor

Lördagen den 22 oktober 2011 promoverades professor Sam Wineburg till filosofie hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten, Umeå universitet. Eftersom Wineburg tyvärr var förhindrad att närvara, promoverades han i sin frånvaro. Vid årshögtiden 2012 kommer han emellertid att delta i högtidligheterna och hålla sin promotionsföreläsning.

Sam Wineburg är professor i historiedidaktik vid Stanford University, USA. Han är kopplad till Umeå universitet via forskningsprogrammet Media Places och forskarskolan Historiska Medier. Under våren 2011 var han under två månader gästprofessor i forskningsmiljön i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Under sin vistelse i Umeå gav han seminarier om sin forskning och höll en forskarutbildningskurs om ”Historical Thinking in a Digital Age”. Man kan läsa mer om Sam Wineburg och hans forskning i universitetets högtidsskrift.

Catherine Burke föreläser om skolhusarkitekt

Hösten 2012 kommer utbildningshistorikern Catherine Burke, som är senior lecturer vid Cambridge University, Storbritannien, att tillbringa två månader som gästprofessor i forskningsmiljön. Redan denna höst finns möjlighet att bekanta sig med Dr Burke, när hon i ett seminarium presenterar sin forskning om den engelska skolhusarkitekten Mary Crowley (1907–2005) och hennes svenska förbindelser.

Seminariet äger rum i seminarierum 3031 på plan 3 i Norra beteendevetarhuset, måndagen den 10 oktober 2011 klockan 10.15-11.45

Mer information finner du i seminarieschemat och i abstract för seminariet.

Besök av Stéphane Levesque

Under perioden 13-19 oktober 2011 gästas forskningsmiljön av den kanadensiske historiedidaktikern Stéphane Levesque. Besöket finansieras av Umeå School of Education genom ett bidrag ur medlen för expertmedverkan. Under sin vistelse kommer Levesque att presentera sin forskning om historieundervisning med hjälp av digitala källor och hålla en workshop om de digitala resurser som han själv har utvecklat. Mer information om dessa aktiviteter lämnas i seminarieschemat.

"Stéphane Levesque is an Associate Professor of History Education and director of the Virtual History Lab (VH Lab) at the University of Ottawa, ON, Canada. He is also an adjunct research professor at the University of Western Ontario, London, ON. Very active in the national community, he is an executive board member of The History Education Network (then-hier.ca), board member of Canada’s History Society and board member of the Virtual Museum of Canada. He is the creator of the virtualhistorican.ca and award finalist for best teaching with technology of the Council of Ontario Universities."

Eckhardt Fuchs gästprofessor hösten 2011


Inom ramen för forskningsprogrammet ”Utbildningshistoria med historiedidaktik”, som finansieras av Umeå universitetsstyrelse via Umeå School of Education vistas Eckhardt Fuchs som gästprofessor i forskningsmiljön under perioden 15 augusti–31 oktober. Fuchs är professor i utbildningshistoria och internationell pedagogik vid Technische Universität Braunschweig, Tyskland, och forskningschef och biträdande föreståndare för Georg Eckert-institutet för internationell läroboksforskning i Braunschweig. Han är ansvarig för den kontinentala delen av forskningsprojektet ”Historia utan gräns: Den internationella historieboksrevisionen 1919–2009”, som finansieras av Vetenskapsrådet och leds från Umeå universitet.

Under sin vistelse i Umeå ger Eckhardt Fuchs en forskarutbildningskurs på temat ”World, Global and Transnational History”. Kursen innehåller såväl historiografiska som utbildningshistoriska och historiedidaktiska inslag. Dessutom ger Fuchs ett par öppna föreläsningar i samarbete med Högre seminariet i historia och idéhistoria samt Forskarskolan för det utbildningsvetenskapliga området. Han kan nås på e-postadressen fuchs@gei.de.