Publikationer

Här hittar du relevanta artiklar, böcker och övriga publikationer av personer med anknytning till forskningsmiljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Nordic Journal of Educational History

The Nordic Journal of Educational History (NJEDH) is an interdisciplinary journal dedicated to scholarly excellence in the field of educational history.

Nordic Journal of Educational History

Skriftserier

UMEÅ STUDIES IN HISTORY AND EDUCATION

A Book Series in Educational History, History Education, and Historical Culture
Editors: Anna Larsson & Daniel Lindmark

1. Britt-Marie Styrke, Utbildare i dans: Perspektiv på formeringen av en pedagogutbildning 1939–1965. Diss. 2010.

2. Johan Hansson, Historieintresse och historieundervisning: Elevers och lärares uppfattningar om historieämnet. Diss. 2010.

3. David Sjögren, Den säkra zonen: Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913–1962. Diss. 2010.

4. Björn Norlin, Bildning i skuggan av läroverket: Bildningsaktivitet och kollektivt identitetsskapande i svenska gymnasistföreningar 1850–1914. Diss. 2010.

5. Thomas Nygren, History in the Service of Mankind: International Guidelines and History Education in Upper Secondary Schools in Sweden, 1927–2002. Diss. 2011.

6. Erik Sjöberg, Battlefields of Memory: The Macedonian Conflict and Greek Historical Culture. Diss. 2011.

7. Henrik Åström Elmersjö, Norden, nationen och historien: Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919–1972. Diss. 2013.

8. Catherine Burke, Ian Grosvenor & Björn Norlin (red.), Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning. 2014.

9. Ingela Nilsson, Nationalism i fredens tjänst: Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919–1939. Diss. 2015.

10. Kristina Ledman, Historia på yrkesprogrammen: Innehåll och betydelse i policy och praktik. Diss. 2015.

11. David Sjögren & Johannes Westberg (red.), Norrlandsfrågan: Erfarenheter av utbildning, bildning och fostran i nationalstatens periferi. 2015.

12. Anna Larsson (red.), Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken. 2016.

13. Robert Thorp, Uses of History in History Education. Diss. 2016.

14. Fredrik Holmqvist, Populärhistoriens tjusning och kraft: Peter Englund och Herman Lindqvist i svensk historiekultur 1988–1995. Diss. 2016.

15. Lars Andersson Hult, Historia i bagaget: En historiedidaktisk studie om varför historiemedvetande uttrycks i olika former. Diss. 2016.

16. Anna Larsson, Björn Norlin & Maria Rönnlund, Den svenska skolgårdens historia: Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum. 2017.

17. Henrik Åström Elmersjö, En av staten godkänd historia: Förhandsgranskning av svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938–1991. 2017.

18. Anders Persson, Lärartillvaro och historieundervisning: Innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid. Diss. 2017.

19. Maria Deldén, Perspektiv på historiefilmslitteracitet: En didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm. Diss. 2017.

20. Tomas Karlsson, Låtsaskrigen: Föreställningar om krig, maskulinitet och historia i krigsspel under 200 år. Diss. 2018.

LICENTIATAVHANDLINGAR FRÅN FORSKARSKOLAN HISTORISKA MEDIER

1. Karin Sandberg, Möte med det förflutna: Digitaliserade
 primärkällor i historieundervisningen
. 2014.

2. Lina Spjut, Den envise bonden och Nordens fransmän:
Konstruktioner av svensk och finsk etnicitet och dess inverkan på
svenskspråkiga läroböckers historieskrivning i Sverige och Finland
1866–1939
. 2014.

3. Andreas Westerberg, Medieteknik och historieundervisning:
Diskurser om teknik i klassrummet under 1980-talet och åren kring 2010
. 2014.

4. Maria Deldén, Historien som fiktion: Gymnasieelevers erfarande av spelfilm i historieundervisningen. 2014.

5. Robert Thorp, Historical Consciousness, Historical Media, and
History Education
. 2014.

6. Cecilia Johansson, Högstadieungdomar skriver historia på
bloggen: Undervisning, literacy och historiemedvetande i ett nytt
medielandskap
. 2014.

7. Annie Olsson, Läroboken i historieundervisningen: En fallstudie
med fokus på elever, lärare och läroboksförfattare
. 2014.

8. Ulrika Boström, ”När man kollar på bilden tänker man så här”: En receptionsstudie av gymnasieelevers uppfattning om bilder som kunskapskällor i historieundervisningen. 2014.

9. Catharina Hultkrantz, Playtime!: En studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet. 2014.

10. Lena Almqvist Nielsen, Förhistorien som kulturellt minne: Historiekulturell förändring i svenska läroböcker 1903–2010. 2014.

11. Aleksandra Indzic Dujso, Nationella minoriteter i historieundervisningen: Bilder av romer i Utbildningsradions program under perioden 1975–2013. 2015.

12. Peter Norlander, Historieundervisning i det multimediala klassrummet: Lärares förhållningssätt till olika mediers kvaliteter och användbarhet. 2016.

Övriga publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hjelm, Jonny

Ideellt arbete och föreningsdemokrati: Det demokratiska ledarskapets krav och utmaningar i IF Stoor - en fallstudie
Scandinavian Sport Studies Forum, 9: 45-85

2018

-

Åström Elmersjö, Henrik

Jörgen Gustafsson Historielärobokens föreställningar: påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000
Nordic Journal of Educational History, 5(1): vi-xi

2018

Hämta

Marklund, Emil

Lovisa Sofia (Sofi) Almquist

2018

-

Marklund, Emil

Ester Katarina Boman

2018

-

Lindmark, Daniel

Roseniusläsning i Västerbotten: Husandakt, byabön och konventikel som den religiösa folkläsningens arenor vid sekelskiftet 1900

2018

-

Lindmark, Daniel

Till 150-årsminnet av Carl Olof Rosenius död: En inledning

2018

-

Lindmark, Daniel

Carl Olof Rosenius betydelse: Regionalt, nationellt och internationellt

2018

-

Marklund, Emil

Anna Sofia Charlotta Ahlström

2018

-

Åström Elmersjö, Henrik

Negotiating Norden: Nordic historians revising history textbooks, 1920–1970

2017

-

Lindmark, Daniel

Magisk materialitet och transnationell läserfarenhet: historiografiska perspektiv på skriftkulturens utveckling
Thule - Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik

Establishing an ideologically coherent history: Swedish social-democratic historical culture, 1881–1900
Scandinavian Journal of History, 42(2): 193-218

2017

Hämta

Hjelm, Jonny

The Artistocratic Taste for Sport among Swedish Sport Researchers
Scandinavian Sport Studies Forum, 8: 1-27

2017

Hämta

Lindmark, Daniel

Saami exemplary narratives, transnational print culture, and religious reading experience by the turn of the 18th century

2017

Hämta

Marklund, Emil

Ett år med Ester: en mikrohistorisk undersökning av det sociala nätverket och känslolivet hos en småskollärare vid sekelskiftet 1900
Historisk Tidskrift (S), 137(3): 379-410

2017

Hämta

Larsson, Anna
Norlin, Björn
Rönnlund, Maria

Den svenska skolgårdens historia: skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik

En av staten godkänd historia: förhandsgranskning av svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938–1991

2017

Hämta

Åström Elmersjö, Henrik

Historievetenskap och historieundervisning: Sven Ulric Palme och 1950-talets läroböcker i historia för folkskolan
Scandia, 83(1): 10-42

2017

Hämta

Lindmark, Daniel

Jakob Dahlbacka, Framåt med stöd av det förflutna: Religiöst historiebruk hos Anders Svedberg (Studies on Religion and Memory 1). Åbo: Åbo Akademi 2015, 238 s.
Kyrkohistorisk årsskrift, 117: 203-208

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik
Larsson, Anna

Notes from the Editors
Nordic Journal of Educational History, 4(1): 1-2

2017

Hämta

Åström Elmersjö, Henrik

En historia att lära av?: Svensk statlig förhandsgranskning av läromedel i historia
Vägval i skolans historia. Tidskrift från Föreningen för svensk undervisningshistoria, 17(2)

2017

Hämta

Lindmark, Daniel
Sundström, Olle

Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete

2017

-

Lindmark, Daniel

Den muntliga traditionen inom den norrländska väckelsehistorien: Zakarias Lindmark och läseriet i Skelleftebygden i Carl Edquists författarskap

2017

-

Lindmark, Daniel
Sundström, Olle

The Church of Sweden and the Sami - a White Paper Project: Background, Assignment, Organisation and Results

2017

Hämta

Hjelm, Jonny

recension: Torbjörn Andersson "Spela fotboll 'bonddjävlar'"
Historisk Tidskrift (S)

2017

-

Lindmark, Daniel
Sundström, Olle

Introduktion till vitboksprojektet och dess publikationer

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik
Clark, Anna
Vinterek, Monika

International perspectives on teaching rival histories: pedagogical responses to contested narratives and the history wars

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik

An early attempt to approach rival histories: epistemological impediments to transnational history teaching — a Scandinavian example

2017

-

Åström Elmersjö, Henrik
Clark, Anna
Vinterek, Monika

Introduction: Epistemology of Rival Histories

2017

-

Norlin, Björn
Sjögren, David

Inledning: Den vetenskapliga antologin och vitböcker som nutida företeelse

2017

-

Norlin, Björn

Kyrkan, missionen och skolan

2017

-


Bild: Henrik Åström Elmersjö