Återkommande befolkningsundersökningar i norra Sverige

Tvärsnittsundersökningar har genomförts 1986, 1990, 1994, 1999, 2004, 2009 och 2014. Ett huvudsyfte med MONICA-undersökningen är att upptäcka samband mellan sjukdomsförekomst och andra faktorer som kan ge idéer om bakomliggande variabler till sjukdomar och ohälsa i befolkningen. Den grundläggande delen av undersökningen har genomförts exakt lika varje gång, med samma undersökningar, vid samma tid på året, och med samma förfaringssätt.

Inför varje MONICA-undersökning bjuds forskare och samhällsrepresentanter in för att fånga upp angelägna forskningsfrågor som kan belysas med hjälp av insamlade MONICA-data.

Till varje screening har 2 500 personer mellan 25 och 74 år bjudits in att delta. Deltagarna är slumpvis utvalda män och kvinnor mantalsskrivna i Norrbotten och Västerbotten. Deltagarfrekvensen har varierat under åren. 2014 deltog 63 procent av de tillfrågade i undersökningen och 1986 var deltagarfrekvensen 81 procent.

Vid undersökningen 1999 återinbjöds tidigare deltagare från åren 1986-1994. Sammanlagt har 16 500 personer inbjudits till norra Sveriges MONICA-undersökning.

Hur går MONICA-undersökningen till?

MONICA-undersökningen genomförs vid ett och samma tillfälle och tar cirka en och en halvtimme att genomföra. Undersökning och provtagning utförs av sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Deltagare i undersökningen fyller i frågeformulär och besvarar frågor gällande riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, livsstil, fysisk aktivitet etc.

Antropometriska mått (blodtryck, längd, vikt, midje- och höftmått) samlas in, kolesterol och blodsocker mäts och sockerbelastning (OGTT) genomförs på en delmängd av deltagarna.

Allt deltagande i undersökningen är frivilligt och kostnadsfritt. 


Sidansvarig: Lena Jakobsson

Utskriftsversion

MONICA 30 år

MONICA fyllde 30 år under år 2016. Resultaten presenteras i en jubileumsskrift. Här kan intresserade ta del av vad datainsamling och studier lett till.

Hjärt-kärlsjukdom och dess riskfaktorer i Norrbotten och Västerbotten 1985 till 2014. 

MONICA 30 år
MONICA 20 år
MONICA 10 år

MONICA-undersökningen i norra Sverige

Befolkningsundersökningsenkäter

2014 2009 2004 1999 1994 1990 1986