Personuppgifter i forskningen - vilka lagar gäller?

Huvudman och personuppgiftsansvar gällande MONICA

Landstingen i Region Norrbotten och Västerbotten är huvudmän för registerdata samt personuppgiftsansvariga. Umeå universitet innehar personuppgiftsansvar vid forskning som genomförs av universitetsforskare.

Personuppgiftsbehandling
Personuppgiftslagen (1998:204) reglerar om och hur forskaren får hantera personuppgifter för forskningsändamål. Forskning som hanterar personuppgifter ska alltid godkännas av en etikprövningsnämnd (EPN), oavsett om det finns samtycke till personuppgiftsbehandling eller inte. 

Informerat samtycke

När forskning involverar människor ska de, med få undantag, informeras om forskningen och fritt kunna välja om de vill medverka eller inte. Grundregeln i etikprövning av forskning som avser människor säger att forskning enbart får utföras om forskningspersonen har samtyckt.

Ett samtycke gäller endast om forskningspersonen har fått information om forskningen. Samtycket ska vara frivilligt, uttryckligt och preciserat, samt dokumenteras. Ett samtycke kan när som helst och med omedelbar verkan återtas.

När samtycke inte kan inhämtas

Forskning får endast genomföras om forskningen medför en obetydlig risk för skada eller obehag för forskningspersonen, något som bedöms av etikprövningsnämnden (EPN). Ger forskningspersonen på något sätt uttryck för att inte vilja delta, eller om en ställföreträdare eller anhörig motsätter sig utförandet, får forskningen inte genomföras.

Enheten för biobanksforskning

För alla uppgifter inom Enheten för Biobanksforskning gäller stark sekretess och ett flertal lagar och regler styr verksamheten vid biobanken.

Lagar, etik och personuppgiftsansvar


Sidansvarig: Lena Jakobsson

Utskriftsversion

lagbok

Bild: Malin Grönborg