Till umu.se

Varför REACT?

Vad finns i fiberbankar i Bottenhavet? Varför har miljögiftshalterna i abborre och havsörnsägg börjat stiga? ...och vad har allt detta med klimatförändringar att göra? Här kan du läsa mer om bakgrunden till forskningsprojektet REACT, och vilka undersökningar som ligger till grund för planerna för projektet.

Massaindustrin längs Bottniska vikens kust har varit omfattande, och har släppt ut stora mängder förorenade träfibrer som idag ligger på bottnarna i recipienterna dit avloppsvattnet släpptes ut. De höga halterna av miljögifter i sediment och biota som detta orsakat anses generellt ha sjunkit de senaste trettio åren.

Kraftigt förorenade sediment

Nya undersökningar ger dock en annan bild av läget. Fibrerna har visat sig vara kraftigt förorenade av såväl kvicksilver och dioxiner som andra organiska miljögifter. Dioxinkoncentrationerna är dubbelt så höga i fiberbankarna som i omgivande sediment, och sedimenten är dessutom förorenade med PAH:er, PCB:er, HCB och klororganiska bekämpningsmedel. Miljögiftshalterna har ofta också visat sig vara högst i ytsedimenten, vilket motsäger att halterna skulle sjunka över tid.

Biologiska effekter

Samtidigt rapporteras nu alarmerande höga halter av DDT och PCB i havsörnsägg från Bottenhavsområdet, och i anslutning till fiberbankarna ökar halterna av miljögifter i både fisk och bottenlevande organismer. Halterna av dioxiner i strömming korrelerar till dioxinhalterna i sedimenten, och koncentrationerna av kvicksilver i abborre är förhöjda i områdena med fiberbankar. Dessutom finns en positiv korrelation mellan kvicksilver och metylkvicksilver i de förorenade sedimenten. Sammantaget pekar detta på en lokal föroreningskälla för kvicksilver och organiska miljögifter.

Frigörelse av föroreningar

De nya resultaten tyder alltså på att det nu sker en frigörelse från de förorenade fiberbankarna. En möjlig förklaring är att de förorenade fiberbankarna har aktiverats som en följd av minskad näringsbelastning och förbättrad syresättning. Klimatförändringar, med exempelvis ökad frekvens av stormar, ökad temperatur och minskad salthalt som följd, kan förväntas förvärra situationen. Dessutom utgör Bottniska viken, med sitt bräckta vatten och sin omfattande landhöjning, en speciellt känslig miljö. Landhöjningen tillsammans med en ökad vindstyrka kan förvandla ackumulationsbottnar med deponerade fibersediment till transportbottnar. Klimatförändringarna väntas ge ett öka inflöde av organiskt material från älvar, vilket kan orsaka en förändring i födoväven med oligotrofiering som följd. Även detta kan få effekter på frigörelsen av miljögifter från fiberbankarna.


Sidansvarig: Kristina Viklund

Utskriftsversion

För mer information kontakta:

Professor Mats Tysklind
Umeå universitet
Kemiska institutionen 

Tel:  090-786 6668

Kontaktformulär