RiseB uppsatsprisstipendium i hållbarhet och företagsetik

Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik (RiseB.se) vid Handelshögskolan vid Umeå universitet utlyser ett årligt uppsatsprisstipendium med syfte att uppmuntra ekonomstudenter att intressera sig för och fördjupa sig i hållbarhet och företagetik. Berättigade att söka uppsatspriset är studerande inom företagsekonomi som har författat en uppsats på kandidat, magister eller masternivå där huvudfokus är hållbarhet och företagsetik. Vinnaren tilldelas 25 000 kr.

Samarbetspartner

Umeå EnergiUppsatsprisstipendiet delas ut i samarbete med Umeå Energi som gjort finansieringen möjlig.

Kriterier

För att vara aktuell för priset skall uppsatsen vara skriven för att erhålla examen inom företagsekonomi som huvudämne. Detta innebär att uppsatser som exempelvis behandlar frågor rörande organisering, ledarskap, finansiering, redovisning, marknadsföring och entreprenörskap är nomineringsbara om de även fokuserar på någon aspekt av hållbarhet och/eller företagsetik. Med hållbarhet menas här ”hållbar utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Inom detta ryms framförallt ekologiska, sociala och kulturella aspekter, men även ekonomiska och etiska.

Förutom ovanstående beaktas även följande vid bedömningen:

  • Originalitet avseende ämne och/eller metod
  • Akademisk kvalitet och stringens
  • Uppsatsens bidrag till ämnena företagsekonomi och/eller hållbarhet och företagsetik
  • Forskningsanknytning och bidrag till att utveckla nya frågeställningar
  • Praktisk förankring och relevans/betydelse för samhället (inklusive affärslivet)

Nomineringsförfarande

Studierektor, uppsatsansvarig eller liknande vid varje företagsekonomisk institution vid svenska universitet och högskolor har rätt att nominera en uppsats att representera lärosätet. Uppsatsen skall vara skriven och godkänd under nominerngsåret samt vara plagiatkontrollerad och finnas i fulltext i respektive lärosätes offentliga uppsatsdatabas (DiVA eller liknande) vid nomineringstillfället. Nominering sker i formuläret enligt de instruktioner som finns där:

Ansökningsformulär för uppsatser skrivna under 2018.

Bedömning

Uppsatserna bedöms av en jury bestående av representanter från både akademi, näringsliv och ideell sektor.

2018 års jury presenteras snarast här

Deadline för nominering

31 januari 2019.

Utdelning

Pristagare meddelas på RiseB.se senast tre månader efter deadline för nominering. Pristagare bjuds in till RiseB och Handelshögskolan vid Umeå universitets årliga examensceremoni i juni och får även presentera sin uppsats för Umeå Energis koncernledning. Priset delas ut i form av ett stipendium på 25 000 kronor. Andra- och tredjeplatstagarna tilldelas ett hedersomnämnande av juryn, som även publiceras på RiseB’s hemsida.

Frågor kring uppsatspriset besvaras av Herman Stål.


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion