Swedish Biodiversity In Time and Space SweBITS

För att förstå komplexa ekosystem och miljöns påverkan måste vi ha tillgång till information om vilka organismer som förekommer i vår miljö och dessutom måste vi ha långa tidsserier för att kunna förutse vilka förändringar som kommer att inträffa i framtiden. Denna typ av information har tidigare varit mycket svår att anskaffa. Vårt projekt kommer att kraftigt bidra till Svensk biodiversitetsforskning samt Svensk bio-beredskap (hur vi ska förbereda oss för utbrott av existerande och nya skadeorganismer).

De tusentals olika organismerna i vår omgivning interagerar med varandra och miljön. Tillsammans bildar de ekosystem som kontinuerligt fluktuerar i sammansättning på grund av dessa interaktioner samt förändringar i miljön. Ett friskt ekosystem har en stor diversitet, det vill säga att det består av ett stort antal olika organismer. Ett friskt ekosystem är mindre känsligt för förändringar och kan på ett bättre sätt stå emot invaderande arter från andra miljöer som riskerar att slå ut en stor del av diversiteten. Vårt samhälle är väldigt beroende av ekosystemen då de både förser oss med rekreationsområden, men också i stor utsträckning påverkar vårt eget samt djur och grödors välmående. Eftersom miljön i allt snabbare takt förändras i form av klimatförändringar samt av hur vi människor breder ut oss och utnyttjar naturresurser finns en oro för hur detta kommer att påverka ekosystemen och utbredningen av skadeorganismer.
 
I detta projekt använder vi oss av ett unikt arkiv av luftfilter som representerar en obruten, 50 år lång, serie av prover insamlade från sex platser i Sverige. Vi kan utvinna DNA av hög kvalitet från dessa filter och genom modern DNA-sekvensering kan vi identifiera de organismer som fastnat i filtret. Eftersom luftprovtagning fångar de flesta växter och svampar (via pollen och sporer) samt alger, bakterier och virus (även de som lever i jord och vatten då de sprids via små vätskedroppar som bildas av regn och vind) representerar dessa prover en stor del av den totala biodiversiteten. Vi har även tillgång till information om väder och markanvändning (t.ex. skogsbruk, jordbruk och olika infrastrukturförändringar) från och omkring insamlingsplatserna under 50 år.

 


Sidansvarig: SweBITS

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Per Stenberg, forskare
Institutionen för molekylärbiologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Sjukhusområdet, byggnader 6K och 6L

Tel:  +46 (0)90-785 67 77

Kontaktformulär